Bugun...


kostasalto

Tartışmalı ruhsat sebebiyle Belediye mahkemeye verildi!
CHP'li Belediye Meclisi Üyesi İbrahim Günel, geçtiğimiz günlerde görevinden istifa eden CHP Bozcaada İlçe Başkan Yardımcısı Zuhal Alparslan ve bir Bozcaada Forum katılımcısı, tartışmalı beach işletmesine verilen büfe ruhsatı ve işletmenin alkollü yerler bölgesine alınmasına karşı Bozcaada Belediye Başkanlığı'nı mahkemeye verdi.

Tartışmalı ruhsat sebebiyle Belediye mahkemeye verildi!
+ -
Bozcaada Bozcaada Pide Salonu

Tartışmalara, istifalara ve tepkilere neden olan beach işletmesine yönelik gelişmeler devam ediyor.  Söz konusu işletmeye büfe ruhsatı verilmesi ve işletmenin meclis kararı ile alkollü yerler bölgesine alınmasına yönelik kararı CHP'li Meclis Üyesi İbrahim Günel, geçtiğimiz günlerde bu karar nedeniyle görevinden istifa eden CHP Bozcaada İlçe Başkan Yardımcısı Zuhal Alparslan ve bir Bozcaada Forum katılımcısı,  Çanakkale İdare Mahkamesine başvurarak Bozcaada Belediye Başkanlığı'na dava açtı.

İdare Mahkemesi'ne yazılı başvuru yapılırken, mahkemeden yürütmenin durdurulması, büfe ruhsatının iptali ve işletmenin alkollü yerler bölgesine alınmasına yönelik kararın iptali istendi.

Öte yandan Başkan Yılmaz, CHP'li meclis üyeleri Öznur Evergen, Aykut Turgal ve İbrahim Günel'in söz konusu işletmeye yönelik kararın yeniden değerlendirilmesi, büfe ruhsatının iptali, alkollü yerler bölgesine alınmasına yönelik kararı da yeniden değerlendirmek için meclisin olağanüstü toplanması başvurusuna da yanıt vermedi. Geçen hafta yapılan eylül ayı meclis toplantısında da bu konu gündeme alınmadı.

CHP'nin grup toptantısında parti olarak "red" oyu kullanılacağı kararına rağmen ertesi gün gerçekleştirilen ağustos meclisinde söz konusu işletmeye yönelik alkollü yerler bölgesine alınması talebi, Başkan Yılmaz'ın çekimser oy kullanması, CHP'li 2 meclis üyesinin de AKP'li ve İYİP'li üyelerle  "kabul" oyu vermesi ile oy çokluğu ile kabul edilmiş, ardından tartışmalar, istifalar ve tepkiler dinmemişti.

İşte Çanakkale İdare Mahkemesine verilen dilekçede yer alan iddialar:

AÇIKLAMALAR

Bozcaada Belediye Başkanlığı’nca Alaybey Mahallesi 477 ada 2 parselde Korukçu Dış Ticaret Tekstil Turizm Taşımacılık Sanayi ve Ticaret Ltd Şti’ye 27. 06.2019 tarihinde İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatı verilmiştir. Daha sonra, Bozcaada Belediye Meclisi’nin 09.08.2019 tarihli gündemin 71. Maddesinde, sırasında görüşülerek aynı yerin Alkollü Yerler Krokisi’ne alınmasına Meclis’ce oy çokluğuyla karar verilmiştir. Bu karara 15.08.2019 tarihinde tarafımızdan muhalefet şerhi yazılmıştır. Her iki kararın da usul ve yasalara aykırı bulunma gerekçeleri aşağıda sıralanmıştır.

1- Bozcaada Alaybey Mahallesi 477 ada 2 parsel, 3. Derece Doğal Sit Alanı ve Tarımsal Niteliği Korunacak Alan kapsamındadır. Ayrıca, kıyıya yakın mesafesi uyarınca, 3621 sayılı Kıyı Kanunu kapsamına da girmektedir. 2863 sayılı Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Yasası ve 5403 sayılı Toprak Koruma ve Arazi Kullanımı Kanunu’na göre ilgili kurumların tespit ve değerlendirmeleri dikkate alınmaksızın İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatı düzenlenmiştir. Aynı kurumların alınması gereken görüş ve önerileri de istenmemiştir.

2- Bozcaada Belediye Başkanlığı’nca 13.06.2019 tarihinde 477 ada 2 parsel üzerindeki kaçak yapıların İmar Kanunu geçici 16 Maddesi doğrultusunda incelenerek yapıların geçerli olup olmadığı, geçerli ise günübirlik tesis kullanımı için İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatı’nın verilip verilmeyeceği sorulmuştur.

3- Çanakkale Çevre ve Şehircilik Müdürlüğü Yapı Kayıt Belgesi Değerlendirme Komisyonu 21.06.2019 tarihli ve 2019/162 sayılı kararı ile usulsüz işlem ve kaçak yapıları ayrıntıları ile açıkladıktan sonra, 477 ada 2 numaralı parseldeki yapıların 31.12.2017 tarihinden sonra yapıldığını belirleyerek yapı kayıt belgelerinin iptaline, TCK 206 Maddesi kapsamında suç duyurusunda bulunulmasına ve yapının altyapı hizmetlerinden yararlandırılmaması kararını vermiştir.

4- Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü, Bozcaada Belediye Başkanlığı’na 24.06.2019 tarihli cevabi yazısında Yapı Kayıt Belgesi Değerlendirme Komisyonu’nun beş adet kaçak yapının 31.12.2017 tarihinden sonra yapıldığını tespit ederek, yapı kayıt belgelerinin iptal edildiği, diğer iki yapının 31.12.2017 tarihinden sonra yapılıp yapılmadığının uydu görüntülerinin incelenmesinden anlaşılamadığını bildirmiştir. Görüldüğü gibi Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü, Bozcaada Belediye Başkanlığı’nca sorulan hususlarda beş adet yapının kaçak ve İmar Affı kapsamında kalmadığını, iki adet yapının da 31.12.2017 tarihinden önce yapılıp yapılmadığının belirlenemediğini bildirmiştir. Yazıya olumlu cevap vermemiştir. Bozcaada Belediye Başkanlığı, diğer kurumların görüş ve önerilerini de almadan, gerekçesiz 27.06.2019 tarihinde 2019/71 sayısıyla söz konusu yer için 1763,64 metrekare açık alan kira sözleşmesine istinaden sunum alanı olarak İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatı düzenlemiştir. Açıkça görüldüğü gibi, 3194 sayılı İmar Kanunu’nun 16. Maddesi kapsamında sayılan iki adet yapı kayıt belgesi Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü tarafından 31.12.2017 tarihinden önce yapıldığı saptanamamışken, bu iki yapı gerekçe gösterilmeden 16. Madde kapsamında sayılmıştır. Ayrıca, iki yapının alanı dışında diğer beş adet kaçak yapı olduğu belirlenen alanları da kapsayan 1763,64 metrekare açık alan da dayanaksız ruhsat alanı içerisine sokulmuştur.

5- Nitekim, Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü’nün 05.07.2019 tarihli, 97634116- 252.01.03-E.16478 sayılı değerlendirmesinde, 477 ada 2 parselin 3. Derece Doğal Sit Alanı’nda kaldığı, 3621 sayılı kanun kapsamında sahil şeridi içinde kaldığı, parseldeki izinsiz uygulamaların 11.05.2018 tarihinde yerinde inceleme ile saptanıp, 27.06.2018 tarihinde rapor düzenlendiği, bunun sonucunda Çanakkale Tabiat Varlıklarını Koruma Bölge Komisyonu’nun 28.05.2018 tarih ve 94 sayılı kararı ile “…yapılması uygun görülen bahse konu taşınmaz üzerinde ahşap pergole projesinin karar doğrultusunda yapılmadığı, ayrıca söz konusu tarım arazisinin doğal yapısını bozacak şekilde tümüyle tahrip edilip, günübirlik dinlenme tesisisine dönüştürüldüğü ve bu bağlamda yapılan tüm uygulamaların Komisyon kararıyla da yasal zemine çekilemeyeceği, dolayısıyla 2863 sayılı yasanın 9 ve16. Maddelerine aykırı eylemde bulunanlar hakkında, aynı yasanın 65 ve devam eden maddelerince işlem yapılmak üzere ilgili Cumhuriyet Başsavcılığı’na suç duyurusunda bulunulmasına” karar verilmiştir. Karar uyarınca Ezine Cumhuriyet Başsavcılığı’nca 2019/252 E. Sayılı soruşturma başlatılmıştır. İlgili Çanakkale Valililiği Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü yukarıdaki hususları sıralayarak, 3194 sayılı Kanun’un geçici 16. Maddesi’ne istinaden yapı kayıt belgesi alınan yapılara İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatı verilip verilmeyeceğini bakanlığına sormuştur. Bakanlığın görüşü gelmediği gibi, söz konusu yerin 3194 sayılı Kanun’un geçici 16. Maddesi kapsamında sayıldığına dair tespit bulunmamaktadır. Yukarıda da özetlendiği gibi, beş adet yapının kaçak olduğu, iki adet yapının yasa kapsamında sayılıp sayılmadığının belirlenemediği açıkça bildirilmiştir.

6- Ayrıca, günübirlik tesis alanı dışında sabit yapı yapılarak tarım arazisinin geri dönülemez biçimde tahrip edildiği, Doğal Sit Alanı’nın bozulduğu, bu bağlamda tüm uygulamaların komisyon kararıyla da yasal zemine çekilemeyeceği, Tabiat Varlıklarını Koruma Bölge Komisyonu kararıyla sabittir. Yapılan iş ve işlemlerin hukuka aykırılığı Ezine Cumhuriyet Başsavcılığı’nca 2019/252 E.sayısıyla yürütülen soruşturmayla da ortaya konmuştur. Halen davaya konu yer, 1763,64 metrekare açık alanda kaçak olduğu belirlenen beş adet yapı ile birlikte, “Neco Beach” adı altında çimlendirilip, 3. Doğal Sit ve Tarım Alanı geri dönüştürülemez biçimde tahrip edilerek faaliyetini sürdürmektedir. Yine 3621 sayılı Kıyı Kanunu kapsamında kalan sahil şeridi de şezlonglar konularak ve servis hizmeti sunularak, işgal edilmiştir.

7- Bozcaada’nın kendine özgü ekolojik yapısı düşünüldüğünde, bahsi geçen işletmenin Bodrum, Marmaris, Çeşme, Alaçatı, Avşa örneklerinde olduğu gibi, doğasına geri döndürülemez zararlar vereceği öngörülmektedir. Giderek tek tipleşen turizm anlayışına karşın Bozcaada’nın tarımsal zenginliği olan başta Bozcaada Çavuş Üzümü olmak üzere tarımsal marka değeri ile aykırılık oluşturmaktadır. Bu değerlerin korunması gerekirken, yukarıda örneğini verdiğimiz turizm lokasyonlarının çarpık ve hatalı uygulamaları aynen Bozcaada için de düşünülmektedir. Bu işletmeye izin verilmesi durumunda, Bozcaada’nın diğer koylarına da emsal teşkil etmesi kaçınılmaz olacaktır. 

CHP’li Erkek ve Güneşhan istifaların ardından Bozcaada’da!

CHP'de bir istifa daha!

CHP'li üyelerden ruhsat iptali ve Olağanüstü Meclis Toplantısı istemi

Meclisin olağanüstü toplanması için Forum'dan dilekçe

Mecliste “Bozcaada Bizim” tartışması

CHP İlçe Başkanı Hüseyin Durmuş istifa etti

 

 

 

 
Bu haber 3314 defa okunmuştur.

YORUMLAR

Henüz Yorum Eklenmemiştir.Bu Haber'e ilk yorum yapan siz olun.

YORUM YAZFACEBOOK YORUM
Yorum

bozcaada   bozcaada
İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER HABERLER
SON HABER YORUMLARI
ÇOK OKUNAN HABERLER
SON YORUMLANANLAR HABERLER
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
 YUKARI